آموزشگاه - تعريف خودرو‌ها

توسط اين گزينه مي‌توانيد خودرو‌هاي تمامي مربيان را ثبت نمائيد، در اين قسمت خودرو‌ها و مشخصات آنها را وارد مي‌نمائيد و سپس در قسمت استخدام و يا تغيير مربي، هر خودرو را به مربي مربوطه منتسب مي‌نمائيد، توسط اين ويژگي مي‌توانيد چنانچه خودرو مربيان را تعويض گرديد، خودرو‌هاي هر يك را مشخص كنيد و همچنين از هر خودرو بطور جداگانه گزارش هزينه و مالي تهيه كنيد، براي اين منظور بر روي آيكون زير در جدول آموزشگاه كليك كنيد:

 

 

در اين حالت صفحه زير نمايش مي‌يابد كه مشخصات تمامي خودرو‌هاي ثبت شده را نمايش مي‌يابد، در اين صفحه مي‌توانيد خودروي جديد اضافه كنيد، و مشخصات خودرو‌هاي موجود را تغيير و يا حذف كنيد:

 

 


 

افزودن خودروي جديد:

براي اين منظور بر روي دكمه   كليك كنيد تا صفحه زير نمايش يابد:

 

 

در اين صفحه مي‌توانيد نوع و رنگ خودرو را از كادر‌هاي گزينشي انتخاب كنيد و يا تايپ نمائيد و در قسمت شماره، شماره انتظامي خودرو را وارد نمائيد، دقت نمائيد كه شماره‌هاي وارد شده براي تمامي خودرو‌ها در يك قالب باشند ( مثلا 654 ب 76 ايران 11) سپس با فشردن دكمه تائيد، مشخصات در سيستم ثبت مي‌شود.

 


 

تغيير مشخصات خودرو:

براي اين منظور ابتدا خودرو را انتخاب نمائيد و سپس بر روي دكمه   كليك كنيد و يا بر روي خودرو در جدول دوبار كليك كنيد، در اين صورت صفحه زير نمايش مي‌يابد كه مي‌توانيد تغييرات مورد نظر را وارد نمائيد:

 

 

 


 

حذف خودرو:

براي اين منظور ابتدا خودرو را انتخاب نمائيد و سپس بر روي دكمه   كليك كنيد، تا صفحه زير نمايش يابد، در صورت تائيد حذف خودروي انتخاب شده از سيستم حذف خواهد شد.

 

 

 

 


پيوندهاي مرتبط

آشنايي | پرداختي و دريافتي | اطلاعات آماري | دفتر بدهكاران | دفتر بستانكاران | دفتر پرداختي | دفتر دريافتي | دفتر كل |  كاركرد مربيان | تئوري و آزمون