براي راه‌اندازي اوليه سامانه لازم است به نكات زير توجه داشته باشيد و موارد را به ترتيب اولويت انجام دهيد. بعضي از اين موارد تنها يكبار انجام خواهند شد و بعضي ديگر يكبار در ماه انجام خواهند شد:

1- تعيين تنظيمات اوليه
در ابتدا مي‌بايست توسط گزينه تنظيمات در منوي پرونده و يا نوار ابزار تنظميات اوليه برنامه مانند دريافتي ساعتي هنرجو، جلسات تئوري و ... را انجام دهيد، اين گزينه‌ها بعداً قابل تغيير هستند.

2- مشخص نمودن خودرو‌ها
براي تعيين وضعيت خودروها (چه خودروهاي آموزشگاه و چه خودروهاي مربيان) و همچنين تعيين خودروهاي مربيان، ابتدا خودروها را تعريف نمائيد، اين عمل يكبار انجام خواهد شد و چنانچه خودروي جديدي اضافه شد و يا خودرويي حذف شد، مي‌توانيد تغييرات را اعمال كنيد. براي تعيين خودروها از جدول آموزشگاه، گزينه خودروها را انتخاب نمائيد .

3- تعيين مربيان
پس از تعريف خودرو‌ها مي‌بايست مربيان آموزشگاه مشخص شوند، براي اينكار از جدول مربيان گزينه استخدام را انتخاب نمائيد و مشخصات مربي را وارد نمائيد. اين عمل نيز فقط يكبار انجام خواهد شد. گرچه لازم نيست تمامي گزينه‌هاي اين صفحه را پُر نمائيد ولي توصيه مي‌شود تمامي موارد را وارد نمائيد.
چنانچه ابطال كارت مربيگري، ابطال معاينه فني خودرو و ابطال بيمه را وارد نمائيد، يكماه قبل از تاريخ ابطال براي انجام اقدامات لازم به توسط سامانه به شما هشدار داده خواهد شد. در اين صفحه همچنين مي‌بايست خودروي مربي را كه در قسمت قبل تعيين كرده‌ايد با فشار دكمه + سبز رنگ مشخص نمائيد.

4- تعيين شيفت مربي
پس از تعريف مربي نوبت به تعيين شيفت كاري مربي مي‌رسد، اين عمل مي‌بايست هر ماه براي هر مربي تكرار شود و ساعت شروع شيفت كاري و زمان استراحت مربي تعيين گردد. براي تعيين شيفت مربي از جدول مربيان گزينه تعيين شيفت را انتخاب كنيد. اين كار مي‌بايست چند روز قبل از فرا رسيدن ماه جديد انجام شده باشد. نكته قابل توجه اينست كه چنانچه استراحت مربي در يك ساعت مشخص صورت نمي‌گيرد، وضعيت استراحت وي را بدون استراحت تعيين كنيد و ساعت استراحت وي را بعداً بصورت محدوديت زماني تعيين كنيد. شيفت مربي قابل حذف است به شرطي كه در آن هيچ جلسه‌اي حتي از نوع محدوديت زماني وجود نداشته باشد.

5- تعيين حقوق و دستمزد مربي
شما مي‌بايست بصورت ماهانه دريافتي ساعتي مربي را تعيين نمائيد. براي انجام اين كار گزينه حقوق و دستمزد را از جدول مربيان انتخاب نمائيد. چنانچه مايل بوديد علاوه بر مبلغ كار‌كرد مبالغي به عنوان پاداش و ... به وي تعلق گيرد، مبالغ را وارد نمائيد. همچنين كسورات وي مانند بيمه و ... را نيز تعيين نمائيد. نكته قابل توجه اينست كه 2 روش براي تعلق هزينه‌هاي خودرو به مربي وجود دارد، روش اول كه در اين گزينه انجام مي‌پذيرد، هزينه‌هاي خودرو را در قالب كار‌كرد و حقوق ماهيانه در نظر گرفته مي‌شود. روش ديگر اختصاص هزينه خودرو بعنوان هزينه‌هاي آموزشگاه است كه توسط گزينه دريافتي و پرداختي در جدول آموزشگاه صورت مي‌گيرد، بنا به روش جاري در آموزشگاه خود تنها يكي از روش‌هاي فوق را استفاده نمائيد.

6- ترسيم برنامه كار مربي
حالا نوبت به ترسيم روزهاي كاري مربي مي‌رسد، اين عمل مي‌بايست چند روز قبل از فرا رسيدن هر ماه صورت بگيرد، شما مي‌توانيد ساعاتي كه مي‌بايست از ساعات كار مربي حذف شود و يا مرخصي‌هاي وي را تعيين نمائيد. در طي ماه نيز مي‌توانيد تغييرات لازم را در برنامه مربي اعمال كنيد. براي دسترسي به اين صفحه، گزينه برنامه كار از جدول مربيان را انتخاب نمائيد.

7- تعيين دوره‌هاي تئوري
قبل از فرا رسيدن هر دوره جديد تئوري مي‌بايست دوره و جلسات به همراه زمان جلسه و نام مدرس را تعيين كنيد. براي دسترسي به اين صفحه گزينه تعريف دوره از جدول آموزشگاه را انتخاب نمائيد. پس از تعيين دوره مي‌توانيد توسط تئوري و آزمون دوره تئوري و جلسات آن را براي هنرجو تعيين نمائيد.

8- بهنگام سازي
براي يكدست شدن اطلاعات و همچنين تعيين خودكار هنرجويان غير فعال و وضعيت آنها از گزينه بهنگام سازي در منوي پرونده استفاده نمائيد. لازم به ذكر است حساب عملي نمايش يافته در جدول هنرجويان و همچنين جدول انتخاب ساعت از اين گزينه براي تعيين بدهكاري و طلب هنرجو استفاده مي‌كند. براي به روز بودن اطلاعات لازم است اين گزينه در ابتداي هر روز كاري اجراء شود.

هم اكنون برنامه آماده بهره برداري مي‌باشد. با ورود هر هنرجو، وي را ثبت نام كنيد، توسط گزينه تئوري و آزمون براي وي جلسات تئوري را تعيين نمائيد و پس از طي دوره تئوري، توسط گزينه انتخاب ساعت براي وي جلسات عملي را تعيين نمائيد. هر دريافتي از هنرجو را توسط گزينه دريافتي و انصرافي ثبت نمائيد، وضعيت كامل هنرجو در صفحه وضعيت قرار دارد و از اين صفحه مي‌توانيد براي وي كوپن، كارنامه و صورت وضعيت وي را چاپ نمائيد. توسط گزينه جلسات تمامي جلسات هنرجو را مشاهده نمائيد و ... .

در اين قسمت تنها نكات لازم براي راه‌اندازي اوليه سامانه بيان شده است و براي استفاده از آن مي‌بايست از راهنماي سامانه استفاده نمائيد. راهنماي سامانه جامع‌ترين مرجع براي يادگيري و استفاده از سامانه است و در هر كجاي برنامه تنها با فشار دكمه F1 قابل دسترسي است.