جدول كارمندان

در اين جدول تمامي گزينه‌هاي لازم جهت امور مربوط به كارمندان قرار دارد. در جدول زير شرح گزينه‌هاي مربوط به هر گزينه را مشاهده مي‌كنيد:

 

استخدام

توسط اين گزينه مي‌توانيد مشخصات فردي و آموزشي كارمند را در سيستم ثبت نمائيد. توسط اين گزينه بصورت خودكار يك كد منحصر بفرد به كارمند اختصاص مي‌يابد كه توسط اين كد در سيستم شناخته مي‌شود.

 

 

تغيير

توسط اين گزينه مشخصات كارمند كه در هنگام استخدام وارد شده است را مي‌توانيد تغيير دهيد و يا مشخصات وارد نشده را تكميل كنيد.

 

 

حذف

توسط اين گزينه كارمند بطور كامل از سيستم حذف خواهد شد. اين گزينه براي زمانيست كه اطلاعات مربوط به كارمند مي‌بايست از سيستم حذف شود، و گرنه سوابق تمامي كارمندان مي‌بايست بصورت فعال يا غير فعال در سيستم نگهداري شود.

 

 

حقوق و دستمزد

توسط اين گزينه  مي‌توانيد  پارامترهاي حقوقي را در قالب دريافتي و يا كسورات به كارمند اختصاص دهيد، پارامترهايي از قبيل پاداش، اضافه كاري، هزينه بنزين، هزينه خودرو، بيمه، ماليات حقوق، جريمه و ... .

 

 

پرداختي

توسط اين گزينه پرداختي به كارمند در سيستم ثبت مي‌شود، شما مي‌توانيد تعيين نمائيد بابت مشاعده و يا حقوق ماهيانه است و يا تعيين نمائيد پرداخت بصورت نقدي، چك و يا واريز به حساب است و مشخصات چك و حساب و غيره را در قسمت توضيحات تعيين كنيد.

توسط اين گزينه مي‌توانيد براي كارمند رسيد پرداختي صادر كنيد.