جدول آموزشگاه

در اين جدول تمامي مبادله‌هاي مالي آموزشگاه متمركز گشته است و شما مي‌توانيد با امكانات بسيار قدرتمند گزارش‌گيري سامانه از مبادلات مالي انجام شده انواع گزارش‌هاي مالي مختلف تهيه كنيد.

در اين جدول تمامي گزينه‌هاي لازم جهت امور مربوط به آموزشگاه قرار دارد. در جدول زير شرح گزينه‌هاي مربوط به هر گزينه را مشاهده مي‌كنيد:

 

پرداختي و دريافتي

توسط اين گزينه مي‌توانيد يك سند مالي براي آموزشگاه ثبت كنبد، توسط اين گزينه پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي جنبي آموزشگاه مانند خرج و دخل و ... تعيين مي‌شود. سرفصل‌هاي اين گزينه عبارتند از ماليات، خرج و دخل، تدريس تئوري، كتاب و خودرو و نحوه مبادله اعم از نقدي، فيش، چك و شماره و مشخصات آنها را مي‌توانيد تعيين كنيد.

با انتخاب گزينه هزينه خودرو از فهرست ظاهر شده خودروها مي‌توانيد خودروي مورد نظر را تعيين نمائيد.

همچنين مي‌توانيد از سند مالي گزارش چاپي و نمايشي تهيه كنيد.

اطلاعات بيشتر...

 

اطلاعات آماري و ارزيابي

در اين قسمت اطلاعات كامل مالي و آماري ماهانه نمايش مي‌يابند. اطلاعاتي از قبيل كل پرداختي، كل دريافتي، كل ساعات كاركرد، كل انصرافي و ... . همچنين در اين صفحه دفتر ماهانه نيز نمايش مي‌يابد كه شامل يرداختي، دريافتي و مانده با تفكيك هر روز و در كل ماه مي‌باشد.

اطلاعات بيشتر...

 

دفتر بدهكاران

توسط اين گزينه هنرجويان بدهكار نمايش داده مي‌شوند. همچنين در اين صفحه جزئيات پرداختي، كاركرد، جلسات و چگونگي بدهكاري هر هنرجو نمايش مي‌يابد

اطلاعات بيشتر...

 

دفتر بستانكاران

توسط اين گزينه هنرجويان طلبكارنمايش داده مي‌شوند. همچنين در اين صفحه جزئيات پرداختي، كاركرد، جلسات و چگونگي بستانكاري هر هنرجو نمايش مي‌يابد.

اطلاعات بيشتر...

دفتر پرداختي

توسط اين گزينه دفتر پرداختي‌ها كه شامل تمامي پرداختي‌هاي آموزشگاه مي‌باشد، نمايش مي‌يابد. همچنين مي‌توانيد نوع نمايش را بر اساس پارامترهاي مختلف تغيير دهيد.

اطلاعات بيشتر...

 

دفتر دريافتي

توسط اين گزينه دفتر دريافتي‌ها كه شامل تمامي دريافتي‌هاي آموزشگاه مي‌باشد، نمايش مي‌يابد. همچنين مي‌توانيد نوع نمايش را بر اساس پارامترهاي مختلف تغيير دهيد.

اطلاعات بيشتر...

 

دفتر كل

توسط اين گزينه تمامي مبادلات مالي انجام شده آموزشگاه نمايش مي‌يابد، همچنين مي‌توانيد نوع نمايش را بر اساس پارامترهاي مختلف تغيير دهيد.

اطلاعات بيشتر...

 

فراخواني

توسط اين گزينه در هر ساعت مشخص مي‌توانيد مربياني را  كه داراي جلسه هستند، فراخواني يا Page نمائيد. توسط اين گزينه قادر خواهيد بود، همزمان غيبت و انصرافي هنرجو را نيز ثبت نمائيد.

اطلاعات بيشتر...

كاركرد مربيان

توسط گزينه دفتر كاركرد روزانه آموزشگاه كه در آن جلسات هر مربي در طي روز نوشته مي‌شود، نمايش مي‌يابد. از اين دفتر براي علاوه بر استفاده‌هاي خودتان در بازرسي‌ها استفاده خواهد شد.

اطلاعات بيشتر...

 

تعريف دوره

توسط اين گزينه مي‌توانيد دوره‌هاي تئوري به همراه مشخصات هر جلسه مانند زمان، مدرس، نوع (آئين نامه يا فني) تعيين نمائيد و تعداد هنرجويان هر دوره را مشاهده نمائيد. همچنين توسط اين گزينه فهرست هنرجويان هر كلاس براي چاپ يا نمايش آماده مي‌شود.

اطلاعات بيشتر...

 

نمايش و چاپ سند

توسط اين گزينه مي‌توانيد جزئيات هر سند مالي را مشاهده و يا چاپ كنيد.

اطلاعات بيشتر...

 

خودروها

توسط اين گزينه مي‌توانيد مشخصات خودرو‌ها را تعيين نمائيد و سپس هر خودرو را به مربي مربوطه اختصاص دهيد. با استفاده از گزينه مي‌توانيد گزارش‌هاي جانعي درباره مخارج هر خودرو در بازه‌هاي زماني خاص تهيه كنيد.

اطلاعات بيشتر...

 

پايان دوره مالي

توسط اين گزينه مي‌توانيد تاريخ آخرين روز تسويه رويه‌هاي مالي آموزشگاه را ثبت كنيد و به اين ترتيب امكان ثبت سند پيش از اين تاريخ وجود نخواهد داشت و علاوه بر صحت عمليات مالي باعث افزايش امنيت مي‌شود.

اطلاعات بيشتر...

 

آزمون‌ها

توسط اين گزينه مي‌توانيد هم فرم مربوط به هنرجويان حاضر در آزمون‌هاي تئوري و عملي را چاپ نمائيد و هم آمار ماهيانه قبولي آموزشگاه و مربيان را استخراج نمائيد.

اطلاعات بيشتر...