وضعيت هنرجو

توسط صفحه وضيت هنرجو، در هر لحظه مي‌توانيد وضعيت كامل هر هنرجو را مشاهده كنيد و از طريق اين صفحه وضعيت مالي و سوابق پرداختي هنرجو را بطور كامل مشاهده خواهيد كرد.

 

براي مشاهده تصوير كامل بر روي تصوير بالا كليك كنيد

 

صفحه وضعيت هنرجو، صفحه‌اي است براي دسترسي همه جانبه به  اطلاعات مربوط به هنرجو و از طريق اين صفحه مي‌توانيد به وضعيت كامل هنرجو  رسيدگي كني و اين تازه بخشي از توانايي اين صفحه است.

توسط اين صفحه مشخصات كامل جلسات عملي و تئوري هنرجو را مشاهده خواهيد كرد و مي‌توانيد از طريق اين صفحه كارنامه هنرجو، كوپن تمرين جلسات شهر و صورت وضعيت كامل هنرجو را چاپ كنيد.

همچنين از طريق اين صفحه مي‌توانيد بصورت مستقيم دريافتي‌هاي هنرجو را ثبت كنيد و براي وي رسيد دريافتي چاپ كنيد، همچنين از هر دريافتي قبلي هنرجو مي‌توانيد رسيد چاپي تهيه كنيد.

توسط نمايشگر وضعيت، وضعيت مالي و آزمون‌هاي هنرجو توسط رنگ‌هاي مختلف نمايش مي‌يابد تا با يك نگاه بتوانيد متوجه بدهكاري و يا قبولي در آزمون‌ها بشويد.

توسط جدول جلسات عملي از تعداد جلسات مختلف هنرجو آگاه خواهيد شد و تعداد كل جلسات، جلسات برگزار شده، برگزار نشده، موقت، غيبت هنرجو، غيبت مربي و ... براي شما نمايش مي‌يابد.

توسط جدول مالي وضعيت كامل مالي هنرجو نمايش خواهد يافت. در اين جدول كل اطلاعات مالي در 3 بخش كل، عملي و تئوري نمايش مي‌يابند و كل پرداختي‌، مانده و بدهكاري هنرجو به همراه پرداختي جلسات عملي، كاركرد، انصرافي، بدهي از جلسات عملي، بهاي كل جلسات و ... نمايش مي‌يابند.

در جدول جلسات عملي زمان، مربي و وضعيت هر جلسه عملي هنرجو نمايش يافته است، از طريق اين جدول بطور مستقيم به اطلاعات هر جلسه عملي هنرجو دسترسي خواهيد داشت.

در جدول جلسات تئوري زمان، مربي و وضعيت (حضور يا غيبت) هر جلسه تئوري هنرجو نمايش يافته است، از طريق اين جدول بطور مستقيم به اطلاعات هر جلسه تئوري هنرجو دسترسي خواهيد داشت.

در جدول پرداختي و انصرافي، سابقه پرداختي‌هاي هنرجو را مشاهده خواهيد كرد و زمان، مبلغ و علت هر پرداخت هنرجو را مشاهده خواهيد كرد، همچنين مي‌توانيد از هر پرداختي بصورت مستقل رسيد هنرجو به همراه جلسات عملي وي را تهيه نمائيد. اگر هنرجويي انصرافي داشت، مبلغ بازگشتي به وي نيز در اين جدول نمايش مي‌يابد.

چناچه هنرجو براي هنرجو عكس تعيين شده باشد، عكس وي نيز نمايش مي‌يابد و شناسايي هنرجو بسيار راحت‌تر و طبيعي‌تر صورت خواهد گرفت.

بطور خلاصه توسط اين صفحه دسترسي به اطلاعات هنرجو بسيار راحت‌تر از آن چيزي خواهد بود كه فكر مي‌كنيد و توسط اين صفحه با يك كليك بر هر هنرجو تسلط پيدا خواهيد كرد!