جدول هنرجويان

در اين جدول تمامي گزينه‌هاي لازم جهت امور مربوط به هنرجويان قرار دارد. در جدول زير شرح گزينه‌هاي مربوط به هر گزينه را مشاهده مي‌كنيد:

 

ثبت نام

توسط اين گزينه مي‌توانيد مشخصات فردي و آموزشي هنرجو را در سيستم ثبت نمائيد. توسط اين گزينه بصورت خودكار يك كد منحصر بفرد به هنرجو اختصاص مي‌يابد كه توسط اين كد در سيستم شناخته مي‌شود.

 

 

تئوري و آزمون

توسط اين گزينه مي‌توانيد جلسات تئوري را به هنرجو تخصيص دهيد و وضعيت آزمون‌هاي وي را مشخص كنيد. شما علاوه بر اينكه مي‌توانيد جلسات تئوري هنرجو  را تغيير دهيد، مي‌توانيد براي وي غيبت و يا فعال بودن وي در هر جلسه را تعيين نمائيد. آزمون‌هاي اين صفحه منطبق با طرح دو مرحله‌اي آزمون‌ها تعيين شده است و مي‌توان قبولي و تاريخ قبولي هر آزمون را مشخص نمائيد.

 

 

انتخاب ساعت

اين گزينه اصلي‌ترين و مهم‌ترين بخش سامانه است و داراي امكانات بسيار قدرتمند و پيشرفته‌اي است كه شما را وادار به تحسين خواهد كرد. توسط اين گزينه صفحه‌اي با امكانات بسيار براي انتخاب ساعات عملي هنرجويان براي شما نمايش مي‌يابد كه از طريق آن تمامي امكانات براي انتخاب جلسات عملي در اختيار شما قرار مي‌گيرد.

نكته حائز اهميت كاركرد بسيار ساده اين گزينه است كه شما با يك كليك مي‌توانيد براي هنرجو انتخاب ساعت نمائيد، غيبت و يا كنسلي‌هاي وي را ثبت كنيد و ... .

همچنين با استفاده از گزينه انتخاب هوشمند مي‌توانيد مربيان را بر اساس خالي‌ترين ساعت مشاهده كنيد و بعلاوه يم‌توانيد شرايطي از قبيل ساعت، نوع خودرو، جنسيت و تاريخ را براي نمايش تعيين كنيد.

با استفاده از گزينه پيشرفته گزينش هوشمند حتي نيازي نيست شما براي انتخاب ساعت هنرجو حتي يك كليك انجام دهيد و سامانه براساس شرايط تعيين شده بهترين ساعت ممكنه را براي هنرجو انتخاب مي‌كند.

در انتخاب ساعت علاوه بر دراختيار داشتن امكانات شيوه سنتي انتخاب ساعت و ورق زدن برنامه كار مربيان امكانات پيشرفته انتخاب ساعت نيز در اختيار شما قرار دارد.

 

وضعيت

اين گزينه نيز يكي از محاسن بزرگ سامانه است. توسط اين گزينه شرح و وضعيت كامل مالي، جلسات، فردي، عكس، جلسات تئوري، سابقه پرداختي‌ها، بدهكاري يا طلب و ...  براي شما نمايش مي‌يابد.

  • توسط اين صفحه  مي‌توانيد از هر پرداختي هنرجو رسيد صادر كنيد و چنانچه براي هنرجو در موقع پرداخت به هر دليل رسيد صادر نشد، توسط اين گزينه مي‌توانيد براي هنرجو رسيد به همراه جلسات عملي‌اش را چاپ كنيد.

  • مي‌توانيد كارنامه هنرجو را كه مطابق با كارنامه استاندارد است چاپ كنيد.

  • مي‌توانيد براي هنرجو صورت وضعيت كاري‌اش را چاپ كنيد، در اين برگه وضعيت كامل مالي و جلسات هنرجو قرار دارد و وي را با وضعيت خودش و همچنين زمان برگزاري جلسات تئوري و يا عملي آشنا خواهد كرد.

  • مي‌توانيد براي هنرجو كوپن تمرين جلسات شهر صادر كنيد كه توسط اين راهكار ابداعي از خطاهاي ممكنه جلوگيري بعمل خواهد آمد. هر كوپن داراي يك شماره سريال منحصر بفرد است كه هنرجو آن را به مربي تحويل خواهد داد، در صورتيكه هنرجو بدهكار باشد، توسط سامانه به شما اعلام خواهد شد و با عدم ممهور شدن كوپن از تمرين وي جلوگيري بعمل خواهد آمد. همچنين اين كوپن‌ها مي‌توانند مبنايي براي كاركرد مربيان نيز باشند.

نمايش جلسات

يتوسط اين گزينه تمامي جلسات هنرجو را به همراه روز، زمان، مربي و و ضعيت جلسه اعم از غيبت و ... مشاهده خواهيد كرد. هر جلسه داراي يك شماره سريال منحصر بفرد است كه اين شماره سريال در اينجا نيز براي شما نمايش يافته است. همچنين مي‌توانيد جلسه بصورت مستقيم از همين صفحه بطوركامل حذف نمائيد. در صورت تمايل از جلسات هنرجو مي‌توانيد نسخه چاپي تهيه كنيد .

 

 

تغيير

توسط اين گزينه مشخصات هنرجو كه در هنگام ثبت نام وارد شده را مي‌توانيد تغيير دهيد و يا مشخصات وارد نشده را اكميل كنيد.

 

 

مشخصات

توسط اين گزينه تمامي مشخصات فردي هنرجو در يك صفحه قابل نمايش است و مي‌توانيد به سرعت بين هنرجويان مختلف جابجا شويد.

 

جستجو

توسط اين گزينه از امكانات پيرشفته جستجو بهره‌مند خواهيد شد. توسط اين گزينه مي‌توانيد هنرجو را بر اساس كد، نام، نام خانوادگي، تلفن، تلفن همراه، شماره شناسنامه، نام پدر، كد ملي و كدپستي مورد جستجو قرار دهيد.

توسط حروف‌هاي % و _ مي‌توانيد جستجو را پيچيده نمائيد. اين امكانات اختياري هستند ولي چنانچه با آنها كار كنيد مي‌توانيد جستجو‌هاي خود را بسيار راحت‌تر انجام دهيد.

مثلا رشته ع% در قسمت نام به معناي نمايش تمامي افراديست كه نام آنها با حرف ع شروع مي‌شود و يا رشته %885 در قسمت شماره تلفن به معناي نمايش تمامي افراديست كه شماره تلفن آنها با 885 شروع مي‌شود.

همچنين رشـته _ف_س% در قسمت نام به معناي نمايش افراديست كه حرف دوم نام آنها ف و حرف چهارم نام آنها س است.

 

 

دريافتي و انصرافي

از اين گزينه براي ثبت دريافتي‌هاي هنرجويان استفاده خواهد شد. زمان دريافت بطور خودكار ثبت خواهد شد كه البته شما مي‌توانيد آنرا تغيير دهيد. همچنين مي‌توانيد اطلاعات ديگري مانند نحوه مبادله (نقدي، فيش، چك) علت دريافت (جلسات شهر، جلسات تئوري، جلسات آزاد ... ) ، شماره فيش و شرح لازم را وارد كنيد.

همچنين در اين صفحه مي‌توانيد انصرافي به هنرجو را ثبت كنيد، در اين حالت برنامه بصورت خودكار مبلغ قابل بازگشت به هنرجو را بصورت خودكار محاسبه خواهد كرد.

در اين صفحه مي‌توانيد به محض ثبت، رسيد دريافتي از هنرجو را براي اطلاع خود و هنرجو چاپ نمائيد.

 

جستجوي پيشرفته

اين گزينه براي كساني است كه با دستورات كامپيوتري SQL آشنا هستند. توسط اين گزينه مي‌توانيد انواع جستجو‌هاي پيچيده و منطقي را انجام دهيد.

توسط گزينه‌هاي خواندن و نوشتن در اين صفحه امكان ثبت و خواندن دستورات ممكن مي‌شود.

همچنين چند فايل دستوري براي افراد ناآشنا با اين نوع دستورات قرار داده شده است.

 

 

حذف

توسط اين گزينه هنرجو بطور كامل از سيستم حذف خواهد شد. اين گزينه براي زمانيست كه اطلاع مربوط به هنرجو مي‌بايست از سيستم حذف شود، و گرنه سوابق تمامي هنرجويان مي‌بايست بصورت فعال يا غير فعال در سيستم نگهداري شود.