جدول كاربران

در اين جدول تمامي گزينه‌هاي لازم جهت امور مربوط به كاربران قرار دارد. در جدول زير شرح گزينه‌هاي مربوط به هر گزينه را مشاهده مي‌كنيد:

 

ايجاد

توسط اين گزينه مي‌توانيد مشخصات كاربر، گروه كاري و رمز وي را تعيين نمائيد.

 

 

تغيير

توسط اين گزينه مشخصات كاربر كه در هنگام ايجاد وارد شده است را مي‌توانيد تغيير دهيد و يا مشخصات وارد نشده را تكميل كنيد.

توسط اين گزينه مي‌توانيد رمز كاربر را تغيير دهيد.

 

 

حذف

توسط اين گزينه كاربر بطور كامل از سيستم حذف خواهد شد. اين گزينه براي زمانيست كه اطلاعات مربوط به كاربر مي‌بايست از سيستم حذف شود، و گرنه سوابق تمامي كاربران مي‌بايست بصورت فعال يا غير فعال در سيستم نگهداري شود.

 

 

گروه كاري

توسط اين گزينه  مي‌توانيد سطح دسترسي هر گروه كاري را تعيين كنيد، توسط اين گزينه مي‌توانيد دسترسي تك تك اجزاء برنامه را براي هر گروه تعيين نمائيد.