6- ثبت دريافتي هنرجو
توسط اين گزينه مي‌توان مبلغ دريافتي از هنرجو را ثبت كرد، همچنين براي تكميل اطلاعات مي‌توان نحوه (نقدي، فيش، چك) و علت (‌جلسات شهر، جلسات تئوري، جلسات آزاد و غيره) دريافت را نيز وارد كرد. اين اطلاعات بصورت خودكار در قسمت حسابداري برنامه اعمال مي‌شوند.
 

7- انصرافي هنرجو
چنانچه هنرجو قصد انصراف داشت، برنامه بصورت خودكار مبلغ قابل بازگشت به وي را محاسبه مي‌كند و نمايش مي‌دهد، چنانچه اُپراتور قصد پرداخت مبلغ بيشتري را داشته باشد توسط برنامه به وي اطلاع داده مي‌شود، ولي چنانچه به هر دليلي لازم بود مبلغ بيشتري به هنرجو پرداخت شود مي‌توان اينكار را انجام داد.
 

8- صدور رسيد دريافت هنرجو
پس از دريافت وجه مي‌توان براي هر هنرجو رسيد دريافتي صادر كرد. در سامانه دو نوع رسيد هنرجو وجود دارد:
• رسيد ساده كه شامل مبلغ پرداختي به همراه تاريخ و زمان و ... است
• رسيد با جلسات كه شامل رسيد هنرجو به همراه جلسات وي مي‌باشد.
اگر براي هنرجو در موقع دريافت وجه به هر علت رسيد صادر نگرديد، براي وي، در هر زمان و از هر پرداختي وي بطور جداگانه مي‌توان رسيد صادر نمود.
 

9-نمايش جلسات هنرجو
در اين صفحه تمامي جلساتي كه هنرجو انتخاب نموده است به همراه تاريخ، زمان، نام مربي يا مربيان و همچنين وضعيت تشكيل جلسات نمايش مي‌يابد و مي‌توان با انتخاب هر جلسه بصورت مستقيم به همان جلسه در برنامه كار مربي مراجعه نمود.

10- جلسات با وضعيت‌هاي مختلف
چنانچه مايل بوديد تمامي جلسات هنرجو را بصورت يكجا مشاهده نمائيد، ‌توسط اين گزينه قادر به انجام آن خواهيد بود. براي دربرگرفتن تمامي حالات ممكنه، جلسات هنرجو به 10 نوع مختلف تقسيم مي‌شود، اين جلسات عبارتند از:
موقت، فعال (تشكيل نشده)، تشكيل شده، لغو توسط آموزشگاه، لغو توسط مربي، لغو توسط هنرجو، غيبت هنرجو، غيبت مربي، تعميرات مربي و جلسه رايگان.
 

11- لغو يا تغيير جلسات
هر جلسه تعيين شده را مي‌توان به راحتي حذف كرد و يا تغيير داد، براي مثال چنانچه جلسه‌اي فعال باشد با غيبت هنرجو مي‌توان آنرا به غيبت تغيير داد. همچنين چنانچه جلسه‌اي توسط هنرجو، مربي و حتي آموزشگاه لغو شد به راحتي مي‌توان نوع آنرا به انصرافي تغيير داد.
 

12- حذف ساعت كاري مربي
در برنامه كار مربي مي‌توان يك روز كامل، يك ساعت در طي ماه و يا يك تك ساعت را از برنامه كاري مربي حذف نمود، بدين ترتيب اُپراتور برنامه متوجه مي‌شود كه نمي‌تواند در اين ساعات، براي هنرجو انتخاب ساعت نمايد، مثلاً مي‌توان ساعات 16 تا 20 را در تمامي روز‌هاي مربي از برنامه وي حذف كرد و يا تمامي ساعات روز چهارشنبه 30/6/1384 را از برنامه وي حذف كرد، اين كار تنها با فشار يك دكمه انجام پذير است و حتي در آينده مي‌توان آنها را حذف كرد.
 

13- نمايش عكس هر هنرجو
سامانه قابليت نگهداري، نمايش و چاپ عكس هر هنرجو را داراست، بنابراين در هنگام حضور و يا غيبت هنرجو شناسايي وي راحتتر مي‌شود، همچنين براي جلوگيري از اشتباهات احتمالي عكس وي بر روي صورت وضعيت و يا كارنامه هنرجو نيز چاپ خواهد شد.
 

14- استخدام مربي
توسط اين گزينه شما مي‌توانيد مشخصات مربي جديد را در سيستم ثبت نماييد. طيف گسترده‌اي از اطلاعات مربي، شامل مشخصات فردي، مشخصات آموزشي و مشخصات خودروي وي را وارد نماييد، وضعيت تأهل وي را مشخص نمائيد و ... .
 

15- تعيين حقوق و دستمزد مربيان
توسط گزينه «حقوق و دستمزد» مي‌توانيد براي هر مربي علاوه بر كار‌كرد ماهيانه وي، بصورت ماهيانه مبالغي اضافه و كسر نمائيد. اين اطلاعات در 2 قسمت وارد مي‌شوند، دريافتي‌ها و كسوات شامل موارد زير است:
• دريافتي‌ها: حقوق پايه، اضافه كار، پاداش، مخارج خودرو، هزينه بنزين و ديگراضافات
• كسورات: حق بيمه، ماليات حقوق، جريمه غيبت و ديگر كسورات
دريافتي‌ها و كسورات بصورت خودكار در قسمت حسابداري برنامه و كار‌كرد مربي اعمال مي‌شوند.
 

< صفحه قبل   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   صفحه بعد >