16- صدور فيش حقوق مربي
در هنگام پرداخت حقوق مربي مي‌توان براي اطلاع وي و سازماندهي بهتر فيش حقوقي صادر كرد. در اين فيش تمامي اطلاعات مالي مربي درج شده است و در هر زمان مي‌تواند بعنوان اسناد حسابداري آموزشگاه مورد استفاده قرار بگيرد.
 

17- فراخوني مربيان
هنگاميكه مايليد در هر ساعت ببينيد كه چه مربياني داراي جلسه هستند و آنها را فراخواني يا Page نمائيد، توسط فراخواني قادر به انجام اين كار خواهيد بود، در اين گزينه مي‌توانيد جلسات يك مربي و يا تمامي مربيان را مشاهده كنيد، همچنين قادر خواهيد بود كه جلسات در يك ساعت خاص و يا تمامي جلسات طي روز را مشاهده نمائيد و مي‌توانيد جلسات روز بعد را براي اطلاع بيشتر مربي چاپ نمائيد.
 

18- اخطار نسبت به مدارك مربيان
براي اطلاع آموزشگاه از ابطال مدارك مربيان، يكماه پيش از ابطال معاينه فني، بيمه نامه و كارت مربيگري مربي، توسط برنامه به اطلاع اُپراتور مي‌رسد تا مربي سريعتر اقدام به تمديد مدارك خود نمايد.
 

19- كار‌كرد مربي
توسط سامانه كار‌كرد ماهيانه مربي بصورت خودكار محاسبه مي‌شود و توسط آن مجموع ساعات كار، غيبت، مرخصي، تعميرات و خالي مربي از ابتداي ماه محاسبه مي‌شود و بر اساس مبلغ دريافتي ساعتي مربي و همچنين حقوق و دستمزد تعيين شده و مساعده وي، كار‌كرد مربي در ماه محاسبه مي‌شود. چنانچه مربي در يك ماه بدهكار و يا طلبكار گرديد مبلغ بدهي و يا طلب وي به صورت علي‌الحساب محاسبه مي‌شود و به ماه بعدي منتقل مي‌شود و در آنجا محاسبه خواهد شد. با فشار يك كليد مي‌توان به راحتي بين ماه‌هاي مختلف جابجا شد و عملكرد مربي را در آن ماه مشاهده كرد.
 

20- حسابداري يكپارچه
اساس طراحي سامانه ، يكپارچگي تمام گزينه‌هاي سيستم با قسمت حسابداري بوده است، بطوريكه تمامي اطلاعات مالي در قسمت حسابداري برنامه ثبت مي‌شود و در اين قسمت تمامي محاسبات و گزارش‌ها انجام مي‌پذيرد. اين ويژگي باعث مي‌شود يك نوع يكپارچگي مالي در برنامه بوجود بيايد و از هم‌گسيختگي اطلاعات جلوگيري مي‌نمايد. اطلاعات مالي در پايان هر ماه حذف نمي‌شوند و بدين ترتيب امكان دسترسي هميشگي به اطلاعات مالي وجود خواهد داشت.
 

21- نمايش دفاتر حسابداري
براي تسلط همه جانبه بر روي اطلاعات مالي آموزشگاه سه دفتر كل، پرداختي و دريافتي تعبيه شده است. ويژگي اصلي قسمت حسابداري انعطاف پذيري بسيار بالاي آن است به گونه‌ايست كه امكان نمايش و چاپ انواع گزارش‌ها را فراهم مي‌سازد. در دفتر كل تمامي پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي آموزشگاه نمايش مي‌يابند، در دفتر پرداختي‌ها فقط پرداختي‌هاي آموزشگاه نمايش مي‌يابند و در دفتر دريافتي‌ها فقط دريافتي‌هاي آموزشگاه نمايش مي‌يابند. اين دفاتر قابليت نمايش روزانه، ماهانه و سالانه را دارا هستند و مي‌توانيد وضعيت مالي يك فرد خاص (هنرجو، مربي و كارمند) و يا اطلاعات مربوط به نوع اطلاعات مالي خاص (انصرافي، ماليات، تدريس تئوري و ...) را مشاهده نمائيد و ... .
 

22- ساعات كاري مربي
توسط اين گزينه تمامي جلسات ماهيانه مربي در يك نگاه قابل رويت هستند، همچنين مي‌توان ساعات كاري وي را حذف كرده و براي وي تعيين شيفت نمود. همچنين قادر خواهيد بود اين صفحه را بصورت گزارش، مشاهده نمائيد و يا چاپ كنيد.
 

23- دفتر كار‌كرد روزانه مربيان
توسط اين گزينه مي‌توانيد كاركرد روزانه مربيان را كه شامل جلسات به همراه نام هنرجو و وضعيت جلسه است، را مشاهده كنيد، اين دفتر شبيه‌سازي شده دفتر روزانه آموزشگاه است و علاوه بر استفاده داخلي آموزشگاه توسط بازرسان، براي بازرسي‌هاي بعمل آمده استفاده خواهد شد.
 

24- محاسبه و نمايش هنرجويان بدهكار و طلبكار
سامانه بر اساس كار‌كرد هنرجو و با استفاده از يكسري پردازش‌هاي مالي، وضعيت وي را از لحاظ بدهي و طلب تعيين مي‌كند كه در قالب دفترهاي هنرجويان بدهكاران و بستانكار نمايش مي‌يابد. در دفتر هنرجويان بدهكار مي‌توانيد، فهرست تمامي هنرجوياني كه به آموزشگاه بدهكار هستند، به همراه مقدار بدهي، پرداختي، جلسات طي شده، كار‌كرد و... را مشاهده نماييد. در دفتر هنرجويان بستانكار فهرست هنرجوياني كه از آموزشگاه طلبكار هستند، نمايش مي‌يابند.
 

< صفحه قبل   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   صفحه بعد >