56- ثبت تاخير و تقدم در برگزاري جلسات

چنانچه جلساتي با تاخير (ديررفت) يا تقدم (زودرفت) برگزار شوند، توسط اين گزينه مي‌توانيد انتقال زماني انجام شده را ثبت نمائيد، همچنين مي‌توانيد تعيين كنيد اين تاخير با تقدم بر روي جلسات بعدي نيز تاثير داشته باشند يا خير.

 

57- تعيين شرح جداگانه براي هر جلسه

در هر مبادله مالي مي‌توانيد براي آن شرح‌هايي وارد نمائيد. بسياري از اين شرح‌ها تكراري هستند توسط اين گزينه مي‌توانيد شرح‌هايي را بصورت از پيش تعريف شده تعيين كنيد و بدينوسيله از تايپ مجدد اين توضيحات جلوگيري كنيد.

 

58- گزارش مالي از خودرو‌ها بصورت مجزا

در سامانه خودروها بصورت مستقل تعريف مي‌شوندو به اين ترتيب مي‌توانيد در هربازه زماني دلخواه از هزينه‌هاي انجام شده براي خودروها آگاه شويد.

 

59- چاپ رسيد پرداختي به مربي و كارمند

مي‌توانيد بعنوان سند حسابداري و يا اطلاع‌رساني بهتر هنگام پرداخت به مربي و كارمندان به آنها رسيد پرداختي ارائه دهيد كه با چاپ دو نسخه‌اي مي‌توانيد يكي را بعنوان اسناد آموزشگاه و يكي را براي مربي يا كارمند اختصاص دهيد.

 

60- چاپ سند مالي براي هر مبادله آموزشگاه

از هر سند مالي و هر مبادله مالي آموزشگاه مي‌توان در هر لحظه حتي بعد از انجام مبادله، سند مربوطه را چاپ نمود.

 

61- بايگاني اطلاعات

براي سرعت بيشتر برنامه و همچنين جلوگيري از سردرگمي كاربر به علت كار با هنرجويان زياد، هنرجوياني كه فعاليت‌هاي مربوط به آنها پايان يافته است را مي‌توان به قسمت بايگاني منتقل نمود. اين هنرجويان را در آينده دوباره مي‌توان از بايگاني به جدول هنرجويان بازگرداند.

 

62- انتخاب مربي با خالي‌ترين ساعت

در هنگام انتخاب ساعت مي‌توانيد با استفاده از اين ويژگي مربيان را بر اساس خالي‌ترين ساعت‌ها مشاهده و انتخاب نمائيد، توسط اين گزينه مي‌توانيد بين مربيان مختلف جابجا شويد. همچنين با تعيين شرايط مدنظر خودتان فهرست را ببينيد، شرايط عبارتند از، بازه زماني، جنسيت، ساعت شروع و پايان و نوع خودرو.

 

63- عدم ثبت نام مجدد هنرجو

براي جلوگيري از ورود اطلاعات تكراري، هنرجو با مشخصات يكسان در سيستم ثبت نمي‌شود و به شما هشدار داده مي‌شود.

 

64- بهنگام‌سازي اطلاعات

براي يكپارچگي اطلاعات وارده، توسط بهنگام‌سازي اطلاعات برنامه، بر اساس شرايط جديد و با پردازش بر روي داده‌ها نوسازي مي‌شود.


65- خروج موقت

هنگاميكه ميز كار خود را ترك مي‌كنيد، توسط اين گزينه مي‌توانيد سامانه را در حالت محافظت شده قرار داده و بدين ترتيب امكان حذف و يا تغيير اطلاعات توسط افراد ديگر وجود نخواهد داشت.


 

< صفحه قبل   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   صفحه بعد >